Logo centra
 
Centrum pro zvířata v nouzi - při ZOO v Ústí nad Labem
 
 
Vyhláška města Ústí nad Labem "o místních poplatcích ze psů"

Město Ústí nad Labem schválilo prostřednictvím zastupitelstva dne 11. prosince 2003 "Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003 o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství a ze vstupného", která vstoupila v platnost dnem 1.1.2004.

Chovatele psů bude nejspíše zajímat především ta část vyhlášky, která upravuje poplatky ze psů. Proto jsme tuto část vybrali a uvádíme ji v tomto článku.

Celé nezkrácené znění výše uvedene vyhlášky najdete na stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem.

Nová vyhláška 8/2003 zrušuje Obecně závaznou vyhlášku města Ústí n.L. o místních poplatcích č. 49/97 a její novely OZV č. 59/1999 a 1/2003.

Stručně shrnuto přináší následující změny:

  • poplatek se týká psů starších 3 měsíců (místo 6)
  • v části poplatníci se již nehovoří o majiteli psa, ale o držiteli psa
  • v části související s evidenční známkou se již neuvádí povinnost zajistit, aby psi známku nosili a nemluví se zde o úhradě známky
  • rozšířila se skupina psů osvobozených od poplatků
  • u osob osvobozených od poplatku z důvodu osvojení psa z útulku (původní omezení na 12 měsíců je nyní zrušeno)
  • zrušen odstavec o úlevách a pravidlech souvisejících s označováním psů mikročipy
  • v sazebníku zůstávají původní výše poplatků, až na D4. (každý hlídací pes chovaný právnickou osobou...), který se zvýšil na 1500,-Kč (z původních 1000)

------------- Znění části vyhlášky týkající se poplatků ze psů -------------

Část druhá

Poplatek ze psů


Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Poplatníci

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti.
(2) Držitel psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název právnické osoby, a bydliště nebo sídlo, rodné číslo, nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též číslo účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Po splnění ohlašovací povinnosti, správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku.V případě ztráty nebo poškození evidenční známky vydá správce poplatku známku náhradní.


Čl. 5

Sazby poplatků a splatnost

(1) Roční sazby poplatků ze psů jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to:
a) nečiní-li více než 400,- Kč ročně, nejpozději do 31. března běžného kalenádřního roku,
b) ve čtyřech splátkách ve výši 25 % roční sazby nejpozději do 31.března, 31.května, 31.srpna, 30.listopadu činí-li poplatek více než 400,- Kč za kalendářní rok. Poplatek může poplatník zaplatit i najednou do 31. března běžného kalendářního roku.
(3) Poplatek ze psů platí držitel příslušnému Úřadu městského obvodu podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla se při výpočtu poměrné výše poplatku postupuje obdobně jako v předešlé větě.


Čl. 6

Osvobození

Od poplatku ze psů se osvobozují:

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
b) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis,
d) organizace, jejichž zřizovatelem je správce poplatku nebo město Ústí nad Labem,
e) osoby, které se prokáží potvrzením o převzetí psa z útulku
f) policie ČR a městská policie. 
Kontakt do útulku: utulek(zavináč)utulek-ul.cz
Kontakt na správce stránek: webmaster(zavináč)utulek-ul.cz
14. 07. 2024
14:51