Logo centra
 
Centrum pro zvířata v nouzi - při ZOO v Ústí nad Labem
 
 
O činnosti útulku (v roce 2000)

Městský útulek pro opuštěná zvířata (dále jen útulek) oslavil na podzim roku 2000 pětileté výročí trvání činnosti. Za tuto dobu se jistě dostal do povědomí mnoha Ústečanů a díky své prezentaci v regionálních i celostátních médiích i do povědomí lidí v širokém okolí, jak o tom svědčí zájem o osvojení psů chovateli z okolních okresů. Útulek začal sloužit ve větší míře také ostatním obcím ústeckého okresu, které si za určitý poplatek řeší problémy s výskytem potulných psů ve svém katastru.

Pátý rok existence útulku byl v mnoha směrech přelomový, neboť se útulek dostal téměř na hranici svých kapacitních možností. Po mnoha letech postupného zvyšování počtu přijatých a vydaných psů došlo ke stagnaci těchto ukazatelů a pro další roky jsou očekávány přibližně stejné hodnoty bez výraznějšího nárůstu či poklesu. Celkem bylo za uplynulých pět roků karanténováno více než 2 500 psů.

V roce 2000 bylo na útulek přijato celkem 538 psů, t.j. o tři méně než v roce předchozím. Největší část psů byla přivedena občany (46%), což je oproti předchozím rokům výrazný nárůst. Na základě poznatků a zkušeností pracovníků útulku se dá říci, že mnoho majitelů se tímto způsobem zbavuje na náklady města svého nechtěného psa (cca 20 %). Významná část psů byla odchycena či převzata od občanů městskou policií (34%), což je pokles oproti roku 2000. Více než 10% psů bylo odebráno nebo odchyceno pracovníky útulku, téměř 8% psů bylo přijato z okolních obcí a 12 psů bylo přivázáno u útulku.

Přijatí psi jsou umístěni v karanténě, která sestává již ze 7 kotců. Zde jsou odblešeni, odčerveni, očkováni apod. Pokud jsou psi po prodělané pětidenní karanténě v dobrém zdravotním stavu, jsou přemístěni do chovných kotců, které jsou přístupné návštěvníkům útulku k prohlídce, a odkud jsou psi nabízeni zájemcům či prezentováni v tisku, rozhlasu, případně v televizi. Dlouhosrstí psi, kteří potřebují úpravu srsti, jsou převáženi do kosmetického salonu, kde je útulkovým psům zdarma poskytována odborná péče. Tito psi pak mají podstatně větší šance na umístění do nových rodin.

Poměr počtu přijatých psů a fen se již několik roků nemění a je stále okolo 3 : 2 ve prospěch psů, největší množství přijatých psů je v produktivním věku 1 - 7 roků - a to téměř 47%. Štěňat a mladých psů do jednoho roku stáří je okolo 43% - tato věková kategorie je nejvíce ohrožena infekčními chorobami a je nejvíce postižena úhyny. V poslední době se rychle zvyšuje počet starých psů odkládaných na útulek nebo vyhazovaných ve městě (10%). V této skupině psů je nejvíce psů utracených pro vysoké stáří, sešlost věkem a vleklé choroby. Zvyšování počtu starých psů odkládaných na útulek odráží všeobecně špatný vztah člověka ke zvířatům.

Ze psů přijatých na útulek měli největší zastoupení opět kříženci (226), vysoký byl počet německých ovčáků (127), jezevčíků (57), jinak bylo plemenné složení odchycených psů velmi pestré.

V roce 2000 bylo z útulku vydáno 534 psů, téměř 50% z nich zůstalo v okrese Ústí nad Labem, 30% bylo vráceno původním majitelům, 13% psů bylo osvojeno mimo okres Ústí nad Labem, zvláště do okresů Děčín, Teplice, Litoměřice, Most, Česká Lípa a do Prahy. Utracena byla téměř 4% psů z výše uvedených důvodů, necelá 2% psů uhynula, několik jich uteklo z areálu útulku či v době vycházky a několik psů bylo z areálu útulku či při vycházce odcizeno. Odcizení provedli pravděpodobně majitelé psů, kteří si pro ně přišli po uzavření útulku ve večerních hodinách, či majitelé, kteří nechtěli platit za pobyt psa na útulku. V jednom případě se městské policii povedlo majitele psa zadržet, když si svého psa bral ve večerních hodinách z kotce v uzamčeném areálu útulku. Výše uvedené hodnoty přibližně odpovídají výsledkům z jiných útulků, pouze procento psů vydaných majitelům se pohybuje stabilně na vysoké úrovni 30%, když v jiných útulcích je to 20 - 25 %.

V roce 2000 byl průměrný počet psů na útulku 34, nejvíce v prosinci (38), nejméně v červnu (31), což byl oproti předchozím rokům prudký růst, průměrná délka pobytu psa na útulku se zvýšila na 23 dnů, což bylo v historii útulku také nejvyšší číslo. Tyto dva negativní výsledky zvýšily průměrné náklady na pobyt psa na útulku z dosavadních 1000,-Kč až na 1400,-Kč. Příčinou tohoto vývoje může být nasycenost místního trhu se psy, a tím menší možnost odebírat psy z útulku, a také zvýšení kapacity útulku, a tím i nabídky psů. Méně žádaní psi poté zůstávají v péči útulku nepřiměřeně dlouhou dobu a náklady na jejich umístění tím stoupají.

V grafu č.50 je přehled veterinárních zákroků, které byly realizovány na útulku v uplynulém roce. Nejvíce zákroků bylo provedeno v karanténě, kde se psi odblešují (416), odčervují (369) a očkují proti infekčním chorobám, zvláště vzteklině (238) a ostatním (DHP - 228). Oproti roku 2000 bylo méně kastrací, koček bylo vykastrováno 54, fen 16, kocourů a psů také 16. Díky programu kastrací se ve městě objevuje daleko méně koček, než v jiných městech, v tomto směru jde město příkladem efektivního a přirozeného způsobu regulace toulavých koček. Kastrace psů (4) je preventivní zákrok, který se provádí u vysoce temperamentních jedinců za účelem jejich zklidnění. Do budoucna je snaha počet těchto zákroků udržet nebo zvýšit, zvláště u fen kříženců, aby se podařilo omezit velké množství nechtěných štěňat končících v útulcích. Infekční onemo adech jejich majitele, nutno však říci, že se tento způsob značení psů v rámci České republiky zatím neprosadil. Důvodem je zřejmě vyšší cena za aplikaci mikročipu a neexistence zákonné normy, která by tento způsob značení prohlásila za povinný. Tato norma se nyní připravuje v souvislosti s omezením chovu "bojových plemen" psů a v té by měla být nezaměnitelná identifikace psů povinná. V současné době je na útulku zakoupeno okolo tří stovek mikročipů, takže označování psů může nadále pokračovat podle potřeby.

Důležitým úkolem pracovníků útulku je jeho propagace v širším regionu, aby se dařilo co nejrychleji umisťovat odchycené psy do nových rodin. V tomto směru byla navázána dobrá spolupráce s regionálním tiskem, který umožňuje jedenkrát týdně prezentaci útulkových psů na stránkách Ústeckého deníku, pravidelná spolupráce probíhá i s regionální televizí, buď formou nabídky psů, nebo reportáží z prostředí útulku. Ve spolupráci s městskou policií probíhá pravidelná nabídka útulkových psů v městském rozhlase. O účinnosti propagace svědčí fakt, že po provedené nabídce psů se vždy zvýší počet návštěvníků útulku a též počet umístěných psů. Nezanedbatelnou roli v propagaci útulku hrají i děti z ústeckých sídlišť, které pravidelně navštěvují své psí kamarády, cvičí s nimi, chodí na procházky a odvádějí velkou práci při adaptaci nepřizpůsobivých a těžko ovladatelných psů na podmínky normálního psího života. Odměnou jim je pouze možnost účastnit se společně s útulkovými psy různých výstav "voříšků", soutěží útulkových psů, nabídek psů spojených s národními výstavami apod. v rámci severočeského regionu i v Praze. Za svou činnost zaslouží všechny děti velké poděkování od pracovníků útulku a lze jen doufat, že stále více dětí bude trávit svůj volný čas smysluplně a v pomoci potřebným.

Financování útulku

Městský útulek pro opuštěná zvířata je financován z větší části z prostředků Magistrátu města Ústí nad Labem, stále větší význam při zajišťování provozu útulku však mají také dary od občanů a firem v naturální i v peněžní podobě (viz kapitola "Veřejná sbírka a věcné dary"). Náklady na provoz útulku hrazené městem v posledních letech nepatrně rostou společně s růstem mezd, cen za energii a zvláště za služby. V tabulce č.22 je srovnání finančních nákladů na provoz útulku za posledních 5 let.

Výraznější vzrůst nákladů u výdajů z rozpočtu OŽP v roce 2000 je způsoben jednorázovým zakoupením mikročipů k označování psů na útulku. Bylo nakoupeno více než 200 mikročipů a cena za tuto zakázku byla téměř 50 tisíc Kč.

Tabulka č.22
Náklady na provoz útulku pro opuštěná zvířata v letech 1996 - 2000 (v tis. Kč)

Náklady na provoz r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000
Výdaje na provoz z rozpočtu OŽP 149 197 134 157 220
Mzdy zaměstnanců (vč. odvodů) 420 460 460 520 527
Hospodářská činnost 63 76 96 92 100
Skutečné náklady Města 506 581 498 585 647

Při podnikání města v oboru "odchyt a péče o psy" byla poprvé za dobu existence útulku nepatrně překročena hranice 100 tisíc Kč příjmů za poskytované služby. S výjimkou roku 1999 se daří příjmy města z tohoto podnikání výrazně navyšovat o příjmy za karanténování psů z ostatních obcí okresu Ústí nad Labem. V těchto obcích se poptávka po službách útulku již několik roků postupně zvyšuje. Ostatní příjmy (např. poplatek za psa vydaného zájemcům, za psa vráceného majitelům apod.) se pravděpodobně příliš zvyšovat nebudou, neboť počet přijatých psů na útulek již zůstává konstantní.

Dne 15.března 2001 schválila Rada města Ústí na Labem zrušení podnikání Města Ústí nad Labem v předmětu činnosti "Odchyt a péče o psy". Živnostenský list byl nahrazen "Ceníkem služeb", ceny za poskytované služby na útulku byly navrženy odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a schváleny Radou města ÚL. Důvodem bylo to, že útulek není provozován za účelem tvorby zisku, a náklady na jeho provoz vždy převyšovaly příjmy z podnikání. Jak je z přiloženého ceníku patrné, ceny za služby poskytované útulkem jsou již několik roků neměnné a odrážejí pouze skutečně vynaložené náklady.

Tabulka č.23
Ceník poskytovaných služeb v útulku

Platba za vydaného psa očkovaného 200,- Kč
Platba za vydaného psa odčerveného 50,- Kč
Očkování psa 150,- Kč
Platba za odchyt psa 100,- Kč
Platba za převoz psa do útulku 100,- Kč
Platba za 1 den pobytu psa v útulku 60,- Kč
Platba za odvoz kadáveru do kaf. boxu 200,- Kč
Paušální platba za pobyt psa v útulku * 1 000,- Kč
Platba za odchyt a převoz psa do útulku
z obcí okresu Ústí n. L.
dohodou

* pokud není účtován denní pobyt

    V tabulce č.24 je uveden přehled nákladů na provoz útulku hrazených odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, v grafu č.51 jsou celkové náklady na provoz útulku včetně mezd a darů od občanů a firem. Jak z uvedeného grafu a tabulky vyplývá, poměr jednotlivých nákladů se v uplynulých pěti letech příliš nezměnil, největší položkou jsou mzdy zaměstnanců, které se v roce 2000 snížily v poměru k ostatním nákladům na 60% oproti průměrným 70% z předchozích let. Dalšími výraznými náklady byly nákup mikročipů - 5,56%, spotřeba el.energie - 3,43%, vyvážení septiku - 3,17%, nákup zdravotnického materiálu a léků - 4,37%. Významně se zvýšilo množství darů od občanů na 14,73%. Jedná se hlavně o krmení pro psy a kočky, které z 86% zajistilo veškeré náklady na krmení v útulku. Ostatní položky nemají na provoz útulku větší finanční vliv.

Tabulka č.24
Přehled provozních nákladů za rok 2000

Položka
zdravotní materiál, léky 38 293
telefon 13 459
elektr. enegie, voda 30 057
krmení 19 508
spotřební materiál 21 859
pracovní a ochranné pomůcky 7 769
odvoz odpadu, septik 27 725
opravy, služby 12 539
mikročipy 48 688
Provozní náklady celkem 219 897

V roce 2001 se náklady na provoz útulku budou pravděpodobně pohybovat ve stejné výši jako v roce 2000, t.j. 750 tisíc Kč s tím, že část prostředků se za poskytované služby opět vrátí do rozpočtu města.

Veřejná sbírka a věcné dary

Veřejná sbírka pro útulek se úspěšně realizuje již pátým rokem. Za tuto dobu se podařilo na účtu veřejné sbírky shromáždit více než 670 tisíc Kč, v roce 2000 to bylo více než 70 tisíc Kč. Větší část takto získaných finančních prostředků byla již investována na dovybavení útulku a na jeho zvelebení. V tabulce č.25 je přehled akcí zajištěných z prostředků veřejné sbírky v roce 2000. Celkově bylo v tomto roce vyčerpáno 166 911,-Kč. Použití všech finančních prostředků ze sbírky bylo projednáno v souladu s podmínkami schválenými Radou města Ústí nad Labem v Komisi životního prostředí a dopravy Rady města ÚL a 1x ročně je předkládáno k projednání do Rady města.

Tabulka č.25
Využití finančních prostředků ze sbírky v roce 2000

Nákup lékařského materiálu 2 344,-Kč
Zámečnické práce - mříže na nové kotce 12 000,- Kč
Zaměření dvou nových kotců 3 150,- Kč
Bezpečnostní folie na okna budovy útulku 3 989,- Kč
Rozšíření bezpečnostního zařízení na útulku 17 073,- Kč
Prodloužení střechy u kotců 31 000,- Kč
Vybudování chodníku ke kotcům 20 691,- Kč
Nákup sekačky na trávu 17 815,- Kč
Vymalování v budově útulku 25 072,- Kč
Částečná úhrada odchytové tyče 6 044,20 Kč
Zdravotechnika v budově útulku 23 543,30 Kč
Technická pomoc 1 000,- Kč
Účast na výstavách útulkových psů 3 189,- Kč
Celkem 166 911,- Kč

Zůstatek finančních prostředků na zvláštním účtě veřejné sbírky činil k 1.1.2001 - 181 279,05 Kč, k 12.4.2001 bylo na účtě veřejné sbírky již více než 300 tisíc Kč. Komise životního prostředí a dopravy Rady města ÚL schválila pro rok 2001 využití finančních prostředků ze sbírky na výstavbu systému přečerpávání odpadních kalů z útulku do veřejné kanalizační sítě. Hodnota tohoto díla by měla dosahovat výše cca 200 tisíc Kč.

Mimo finančních darů získal útulek pro psy také dary v naturální podobě. V tabulce č.26 je přehled těchto darů s vyčíslením jejich hodnoty provedeným pracovníky útulku na základě hodnoty srovnatelného zboží v obchodní síti.

Tabulka č.26
Věcné dary od občanů a firem na podporu činnosti útulku v ÚL

Druh věcného daru Množství (kg,ks) finač. částka (Kč)
Granule pro psy 1 744 kg 52 320
Drobné dary   5 000
Masové konzervy 2 167 ks 65 010
Granule pro kočky 50 kg 1 750
Vakcíny pro psy 40 ks 2 800
Přípravky k odblešení 3 ks 1 000
Dezinfekční přípravky   1 200
Celkem   129 080

Jak z údajů v tabulce vyplývá, v roce 2000 se útulek těšil mimořádné přízni sponzorů. Více než 86% nákladů na krmení psů a koček v útulku bylo zajištěno právě díky nim. Ušetřené finanční prostředky byly využity ke zkvalitnění péče o útulková zvířata a na rozvoj ostatních aktivit v útulku (čipování psů, kastrace fen a koček aj.). Za to náleží všem sponzorům velký dík. 
Kontakt do útulku: utulek(zavináč)utulek-ul.cz
Kontakt na správce stránek: webmaster(zavináč)utulek-ul.cz
29. 02. 2024
02:12